Нийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн жагсаалт

Нийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй

хууль, тогтоомжийн жагсаалт

 

2010 оноос хойш

 1. Боловсролын тухай хууль
 2. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль
 3. Төрийн албаны тухай хууль
 4. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 5. МУЗГ-ын 2007 оны 219 дүгээр тогтоол “Боловсролын салбарын албан хаагчдын нэмэгдэл хөлсний хувь хэмжээг тогтоох тухай”
 6. БСШУ, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан албан даалгавар “Үдийн цайнд ашиглахыг хориглосон бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай”
 7. БСШУ-ы сайдын 2010 оны 451-р тушаал “Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын шагналын журам”
 8. Сангийн сайдын 2010 оны 45-р тушаал ”Хандив, тусламжийг бүртгэх журам”
 9. БСШУ-ы сайдын 2008 оны 98-р тушаал “Хураамж авахыг хориглох тухай”
 10. БСШУ-ы сайдын 2008 оны 112-р тушаал “Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”
 11. БСШУ-ы сайдын 2008 оны 113-р тушаал “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам” БСШУС, СС-ын хамтарсан 2008 оны 56/64-р тушаал “Сургууль,цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм”
 12. БСШУ-ы сайдын 2008 оны 30-р тушаал “ЕБС-ийн номын сангийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай”
 13. БСШУ-ы сайдын 2007 оны 20-р тушаал “Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаарх баримтлах бодлого, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын төлөвлөгөө”
 14. БСШУС, ЭМС-ын сайдын 2006 оны хамтарсан 379/341-р тушаал “ЕБС-ийн үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журам”
 15. БСШУ-ы сайдын 2006 оны 236-р тушаал “ЕБС-ын сургалтын талаар баримтлах бодлого, сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтэц”
 16. БСШУ-ы сайдын 2004 оны 85-р тушаал “Нэг хичээлийн жилийн хугацаанд цэцэрлэгийн хүүхдийн эцэх, эхээс бэлтгүүлэн хэрэглэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгслийн жагсаалт”
 17. БСШУ-ы сайдын 2003 оны 450-р тушаал “Цэцэрлэг, ЕБС-ийг аттестатчилах журам”
 18. БСШУ-ы сайдын 2002 оны 230-р тушаал “ЕБС, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм”

2011 оноос хойш

 1. Төсвийн тухай хууль

2013 оноос хойш

 1. БШУ-ы сайдын 2013 оны А/287 дугаар тушаал “Журам шинэчлэн батлах тухай”
 2. БШУ-ы сайдын 2013 оны А/287 дугаар тушаал “Журам батлах тухай” /ЕБС, цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам/
 3. БШУ-ы сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаал “Журам батлах тухай” /Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам/
 4. БШУ-ы сайдын 2013 оны А/315 дугаар тушаал “Журам шинэчлэн батлах тухай” /Аймаг, нийслэлийн Боловсролын газрын үлгэрчилсэн дүрэм/
 5. БШУ-ы сайдын 2013 оны А/311 дүгээр тушаал “Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн батлах тухай”
 6. Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60-р тогтоол “Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”

2015 оноос хойш

 1. УИХ-ын 2015 оны 12 дугаар тогтоол “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”
 2. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/255 дугаар захирамж “Журам батлах тухай” /“Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх журам”, ”Сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг сайжруулсан багшийг шалгаруулах аргачлал”,“Тэргүүний тохижилт, үйлчилгээтэй сургууль, цэцэрлэгийг шалгаруулах” уралдааны болзол/
 3. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/633 дугаар захирамж “Журам батлах тухай” /“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчийн ажил хүлээлцэх журам”/