ТОЯА ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ-БАЯНГОЛ САЛБАР


ТОЯА ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН АКАДЕМИ-БАЯНГОЛ САЛБАР-ын ээлжит Сампин-Баруун тархины хөгжлийн сургалт Ерөнхий боловсролын 38-р сургуулийн 
Уранчимэг багштай1-4 анги Отгонханд багштай 1-9 ангийн сурагчдад амжилттай зохион байгуулагдлаа.