ТӨСӨВ
38-р сургууль
2015 îíû жилийн төсөв ìÿí.òºã
Äàíñíû íýð 1-ð ñàð 2-ð ñàð 3-ð ñàð 4-ð ñàð 5-ð ñàð 6-ð ñàð 7-ð ñàð 8-ð ñàð 9-ð ñàð 10-ð ñàð 11-ð ñàð 12-ð ñàð Жилээр
Нийт дүн 60050.0 72050.0 92408.2 68900.0 77800.0 129673.0 29281.0 29670.3 66350.0 70476.7 66069.8 83656.0 846385.0
1 Цалин хөлс 50000.0 55000.0 70000.0 50000.0 55000.0 110000.0 15000.0 20000.0 57000.0 55000.0 50000.0 65841.9 652841.9
Үндсэн цалин 50000.0 55000.0 60000.0 50000.0 55000.0 100000.0 15000.0 20000.0 50000.0 55000.0 50000.0 55561.4 615561.4
Гэрээт цалин 0.0
Нэмэгдэл цалин 0.0
¯ð ä¿íãèéí óðàìøóóëàë 10000.0 10000.0 7000.0 10280.5 37280.5
2 АОТөлөх НДШ 5600.0 6200.0 7500.0 5600.0 6200.0 12000.0 1800.0 2400.0 5600.0 6200.0 5600.0 7112.6 71812.6
3 Тогтмол зардал 0.0
Гэрэл цахилгаан 0.0
Түлш халаалт 0.0
Цэвэр бохир ус 0.0
4 Бичиг хэрэг холбоо 1050.0 1350.0 2000.0 1800.0 1800.0 1361.3 1100.0 0.0 1250.0 1050.0 538.6 201.5 13501.4
Бичиг хэрэг 200.0 200.0 150.0 150.0 150.0 200.0 200.0 96.0 1346.0
Тээвэр /Шатахуун/ 200.0 11.3 211.3
Шуудан холбоо 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 100.0 150.0 150.0 150.0 201.5 1651.5
Ном хэвлэл авах 200.0 500.0 500.0 500.0 500.0 200.0 400.0 200.0 116.7 3116.7
БҮТЭЗ 500.0 500.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 500.0 500.0 175.9 7175.9
5 Норматив зардал 0.0 200.0 0.0 400.0 0.0 211.7 0.0 0.0 200.0 0.0 51.5 0.0 1063.2
Эм 200.0 11.7 211.7
Хоол 0.0
Нормын хувцас 200.0 200.0 200.0 200.0 51.5 851.5
6 Эд хогшил норм 1000.0 1000.0 0.0 0.0 3000.0 0.0 6000.0 2000.0 0.0 411.0 0.0 0.0 13411.0
Багаж хэрэгсэл 0.0
Урсгал засвар 1000.0 1000.0 3000.0 6000.0 2000.0 411.0 13411.0
7 Томилолт зочны зардал 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2
Томилолт 8.2 8.2
8 Бусдаар гүйцэтгэх ажил төлбөр 200.0 100.0 900.0 100.0 300.0 100.0 0.0 0.0 300.0 588.5 100.0 500.0 3188.5
Төлбөр хураамж 100.0 200.0 200.0 100.0 188.5 788.5
Холбоо суваг ашигласны төлбөр 100.0 100.0 200.0 100.0 100.0 100.0 200.0 200.0 100.0 1200.0
Аудит баталгаажуулалт 500.0 200.0 500.0 1200.0
9 Зардлын зүйл бүрээр 2000.0 2200.0 5000.0 5000.0 1000.0 0.0 5000.0 5270.3 1000.0 227.2 3000.0 3000.0 32697.5
Хичээл үйлдвэрлэл 2000.0 2000.0 5000.0 5000.0 1000.0 5000.0 5000.0 1000.0 227.2 3000.0 3000.0 32227.2
Биеийн тамир 200.0 270.3 470.3
10 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тусламж 0.0 6000.0 7000.0 6000.0 7000.0 6000.0 0.0 0.0 1000.0 7000.0 6779.7 7000.0 53779.7
Үдийн цай 6000.0 7000.0 6000.0 7000.0 6000.0 1000.0 7000.0 6779.7 7000.0 53779.7
11 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал 200.0 0.0 0.0 0.0 3500.0 0.0 381.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4081.0
Тэтгэвэрт гарахад олгох 3500.0 3500.0
Шагнал урамшуулал 200.0 381.0 581.0
Санхүүжих эх үүсвэр 60050.0 72050.0 92408.2 68900.0 77800.0 129673.0 29281.0 29670.3 66350.0 70476.7 66069.8 83656.0 846385.0
Үүнээс: Төсвөөс 60050.0 70050.0 87408.2 63900.0 72800.0 109673.0 29281.0 29670.3 66350.0 60476.7 56069.8 80656.0 786385.0
Үндсэн орлого 2000.0 5000.0 5000.0 5000.0 20000.0 10000.0 10000.0 3000.0 60000.0
Туслах орлого 0.0
Íÿãòëàí áîäîã÷ Ì.̺íõáàò
99046951
Batka83@yahoo.com

cialis manufacturer coupon 2016 open free prescription drug cards
coupons for prescription drugs click cialis manufacturer coupon 2016
discount card for prescription drugs go coupon for free cialis
cialis open cialis gel
inderal engorda blog.tgworkshop.com inderal comprar
minoxidil centaurico.com minoxidil 5
levitra 10mg a1softec.com levitra