ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
2014 онд хийгдсан хөрөнгө оруулалт
¹ Худалдан авсан огноо ¯Õºðºíãèéí íýð Íýãæ Íýãæ ¿íý Òîî Ä¿í Эх үүсвэр Бэлтгэн нийлүүлэгч
1 14.05.30 Ãèòàð ø 380000 2 760 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
2 14.05.30 Ãèòàð /áàññ/ ø 385000 1 385 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
3 14.05.30 Áºìáºð êîì 1050000 1 1 050 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
4 14.05.30 Ç¿¿ì ø 200000 1 200 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
5 14.05.30 Õºãëºã÷ ø 35000 1 35 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
6 14.05.30 Ãèòàðûí ñóóðü ø 30000 3 90 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
7 14.05.30 Õàâ÷ààð ø 15000 2 30 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
8 14.05.30 Ïóëüò ø 528000 1 528 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
9 14.05.30 ßðèã÷ ø 858000 1 858 000 БСШУЯ Ä.Ìàðò
10 14.05.30 Áàòåðåé äðèëë ø 165000 1 165 000 БСШУЯ Á.ÖÝÍÄ-ÀÞÓØ
11 14.05.30 Ãàð àðçåð ø 75000 1 75 000 БСШУЯ Á.ÖÝÍÄ-ÀÞÓØ
12 14.05.30 Àðçåð êîì ø 92000 1 92 000 БСШУЯ Á.ÖÝÍÄ-ÀÞÓØ
13 14.05.30 Õºãæèì /Ïàíàñîíèê/ ø 330000 1 330 000 БСШУЯ ÁÑÁ Ìåãàñòîð ÕÕÊ
14 14.05.30 Õºãæèì /Ñîíè/ ø 272000 1 272 000 БСШУЯ ÁÑÁ Ìåãàñòîð ÕÕÊ
15 14.05.30 Òåííèñíèé øèðýý ø 550000 4 2 200 000 БСШУЯ ÀËÒÀÍ ÝËÑÍÈÉ Í¯¯ÄÝË ÕÕÊ
16 14.05.30 Ñàãñíû õýðýãñýë ø 580000 1 580 000 БСШУЯ ÀËÒÀÍ ÝËÑÍÈÉ Í¯¯ÄÝË ÕÕÊ
17 14.05.30 Ñóóðü ìàøèí /Þíèìàò áàñèê/ ø 900000 1 900 000 БСШУЯ ÞÍÈÌÀÒ ÝÄÞÊÝÉØÍ ÕÕÊ
18 14.05.30 Ñóóðü ìàøèí /þíèìàò êëàññèê/ ø 1450000 1 1 450 000 БСШУЯ ÞÍÈÌÀÒ ÝÄÞÊÝÉØÍ ÕÕÊ
19 14.05.30 Êîíòåéíåð 40òí ø 4000000 2 8 000 000 Өөрийн орлогоор Ò.̺íõîòãîí
20 14.09.30 Ãàãíóóðûí àïïàðàò ø 507500 1 507 500 Төсвийн хөрөнгөөр ÒÓÒÓÒÝ ÕÕÊ
21 14.10.31 Çóðàãò LED39 ø 619000 7 4 333 000 Төсвийн хөрөнгөөр Òàâàí Áîãä Ñìàðò Ýëåêòðîíèêñ ÕÕÊ
22 14.11.30 Ñóðàã÷ øèðýý ñàíäàë Õîñ 69004 60 4 140 240 БСШУЯ ÁÑØÓß
23 14.11.30 Ñàìáàð /ªëãºäºã/ ø 108000 6 648 000 БСШУЯ ÁÑØÓß
24 14.11.30 Ñóðàã÷ øèðýý ø 77220 60 4 633 200 БСШУЯ ÁÑØÓß
25 14.11.30 Ñóðàã÷ ñàíäàë ø 27225 120 3 267 000 БСШУЯ ÁÑØÓß
26 14.11.30 Øèðýýíèé êîìïüþòåð èæ á¿ðäýë ø 1243000 2 2 486 000 БСШУЯ ÁÑØÓß
27 14.11.30 Ïðèíòåð ø 110000 1 110 000 БСШУЯ ÁÑØÓß
28 14.12.30 Вэб сайт ø 950000 1 950 000 Төсвийн хөрөнгөөр Клоуднетворк ХХК
ÍÈÉÒ Ä¯Í 39 074 940
Нягтлан бодогч М.Мөнхбат 367967 99046951 Batka83@yahoo.com
coupons for cialis printable prescription discount coupon cialis coupons online
cialis coupon code coupons for prescriptions cialis discount coupons online
cialis 20mg cialis effet cialis ou viagra
amoxi 750 amoxiclav amoxi 1000
yasmin senel blog.keylink.rs yasmin
cardura compendium cardura xl carduran
cialis 5 mg daglig site cialis wiki
tryptizol 10 mg engorda perfectvoice.perfect-10.tv tryptizol 50
strattera blog.myexpensesonline.co.uk strattera bivirkninger
drug coupon card link drug prescription card
levitra 10mg go levitra
coupon for free cialis discount coupon for cialis printable cialis coupon
cost of abortion pill ecsamplifiers.co.uk how expensive is an abortion