ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН САРЫН МЭДЭЭ
2015  îíû .11 . ð. . ñàðûí òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéí ìýäýý
Áàéãóóëëàãûí íýð:38-ð ñóðãóóëü
Ìýäýý ãàðãàñàí:2015.12.01 Óëñûí òàéëàí ÒÃ-4
Êîä ¯ç¿¿ëýëò ªÑÑªÍ Ä¯Í
Ҫ˪Â˪êª ïÉÖÝÒÃÝË
1 ̪ÍÃªÍ ÕªÐªÍÃÈÉÍ 2015... îíû 1-ð ñàðûí 1-íû ¿ëäýãäýë 0 0
2 ¯¿íýýñ: áàíêíû õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýë 0 0
3 Àâëàãûí ýõíèé ¿ëäýãäýë 0 0
4 ªãëºãèéí ýõíèé ¿ëäýãäýë 0 0
5 I. ÎÐËÎÃÛÍ Ä¯Í 808,705,500 834,676,200
6 Òºñâèéí ñàíõ¿¿æèëò 752,019,300 738,324,700
7 Òºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ñàíõ¿¿æèëò 0 0
8 Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíõ¿¿æèõ 0 0
9 ¯íäñýí ¿éë àæèëëëàãààíû îðëîãîîñ 55,272,200 95,851,500
10 Òóñëàõ ¿éë àæèëëëàãààíû îðëîãîîñ 1,414,000 500,000
11 Áóñàä îðëîãî 0 0
12 II. ÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÛÍ Ä¯Í 808,705,500 743,698,508
13 À.Óðñãàë çàðäëûí ä¿í 808,705,500 743,698,508
14 1.Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë 771,663,300 718,929,508
15 1.1 Öàëèí, õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë 603,092,500 579,669,669
16 ¯íäñýí öàëèí 459,963,100 455,164,598
17 Íýìýãäýë, öàëèí 115,169,200 96,638,289
18 ¯ð ä¿íãèéí óðàìøóóëàë 27,960,200 27,866,782
20 1.2 Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë 64,406,000 64,216,291
21 Òýòãýâýð, òýòãýìæèéí äààòãàëûí øèìòãýë 57,030,400 53,554,034
22 Áàéãóóëëàãà òºëºõ ÝÌÄ-èéí õóðààìæ 7,375,600 10,662,257
23 1.3 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 104,164,800 75,043,548
24 Ãýðýë öàõèëãààí 200,000 583,174
25 Ò¿ëø õàëààëò 1,000,000 1,515,634
26 Öýâýð áîõèð óñ 0 0
27 Áè÷èã õýðýã 1,216,700 1,402,084
28 Òýýâýð øàòàõóóí 191,300 0
29 Øóóäàí õîëáîî 1,493,700 1,137,158
30 Íîì õýâëýë õóäàëäàí àâàõ 2,818,200 465,200
30 Á¯ÒÝÇ 6,333,900 1,806,498
31 Ýì 191,400 0
32 Íîðìèéí õóâöàñ 纺ëºí ýäëýë 770,000 429,000
33 Óðñãàë çàñâàð 7,424,200 2,218,000
34 Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò 6,300 0
35 Áóñäààð ã¿éöýòã¿¿ëñýí àæèë ¿éë÷èëãýý 712,800 300,000
36 Àóäèòûí çýðýãëýë òîãòîîõ õºíãºëºëò 1,200,000 0
37 Ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí çàðäàë 532,200 154,000
38 Áàðàà ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë 48,711,400 47,804,800
39 Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãà õèéõ 28,204,500 14,609,000
40 Áàãàæ õýðýãñýë 0 1,473,000
43 ÓÐÑÃÀË ØÈËƯ¯ËÝà 0 0
45 Òýòãýâýðò ãàðàõàä îëãîõ òýòãýìæ 36,510,000 24,615,000
46 Íýã óäààãèéí òýòãýìæ óðàìøóóëàë 3,690,400 1,300,000
49 Á.ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË 0 0
50 Òºñâèéí õºðºí㺺ð ñàíõ¿¿æèõ õºðºí㺠îðóóëàëò 0 0
51 ªºðèéí õºðºí㺺ð ñàíõ¿¿æèõ õºðºí㺠îðóóëàëò 0 0
52 ̺íãºí õºðºíãèéí 200... îíû ... ñàðûí ... -íû ¿ëäýãäýë 0 90,977,692
53 ¯¿íýýñ: áàíêíû õàðèëöàõ äàíñíû ¿ëäýãäýë 0 90,977,692
54 Àâëàãûí ýöñèéí ¿ëäýãäýë 0 0
55 ªãëºãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë 0 1,136,367
56 III. ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÎ 0 0
57 Õ¿¿õäèéí òîî 0 1,050
58 Àæèëàãñàä á¿ãä 0 79
59 Óäèðäàõ àæèëòàí 0 3
60 ÿéöýòãýõ àæèëòàí 0 12
61 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 0 64
Åðºíõèé ìåíåæåð ×.Îòãîíäàâàà
Åðºíõèé íÿãòëàí áîäîã÷ Ì.̺íõáàò
2015.12.01
discount prescription drug card prostudiousa.com discount drug coupons
ibuprofen alkohol ibuprofeno ibuprofen 600 mg
amoxicillin amoxillin saft amoxil 500
sildenafil krka cijena open sildenafil 100 mg
ataraxia go atarax precio
clopidogrel bloedverdunner open clopidogrel 75
prescription discounts cards site cialis coupon codes
ventolin jarabe ventolin aerosol ventolin
cost of abortion pill ecsamplifiers.co.uk how expensive is an abortion